Trang chủ / Chia sẻ / Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán khi thanh tra, kiểm tra thuế

Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán khi thanh tra, kiểm tra thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 Chương, 152 Điều với nhiều nội dung thay đổi về: Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; Đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế; Giao dịch liên kết, cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thuế, thương mại điện tử; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân; Tổ chức dịch vụ làm thủ tục thuế; Công tác xử lý vi phạm hành chính về thuế; Quản lý nợ thuế.

Xuất phát từ thực tế trước đây, rất nhiều tranh chấp liên quan đến các kết luận của kiểm toán nhà nước mà NNT lại khiếu nại cơ quan thuế, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có bổ sung thêm quy định rõ về nhiệm vụ và quyền hạn của  cơ quan kiểm toán Nhà nước trong quản lý thuế tại Điều 21.

Theo đó, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hoạt động đối với cơ quan quản lý thuế thì cơ quan kiểm toán nhà nước  thực hiện theo quy định của pháp luật về KTNN, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Còn đối với kiến nghị của kiểm toán nhà nước liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thì thực hiện như sau:

– Trường hợp kiểm toán nhà nước trực tiếp kiểm toán người nộp thuế theo quy định của Luật kiểm toán nhà nước, có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước thì kiểm toán nhà nước phải gửi biên bản hoặc báo cáo kiểm toán cho người nộp thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị theo báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị của kiểm toán nhà nước  thì người nộp thuế có quyền khiếu nại kiến nghị của kiểm toán nhà nước .

– Trường hợp kiểm toán nhà nước không trực tiếp kiểm toán đối với người nộp thuế, mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, thì kiểm toán nhà nước gửi bản trích sao có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế để thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, kiểm toán nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế xin thông tin về nội dung quản lý thuế liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan kiểm toán nhà nước để các tổ chức và cá nhân quan tâm nắm bắt được.


Công ty cổ phần TBD Việt Nam

MST: 2500440877

Địa chỉ: Xóm Bãi Bóng, khu chợ Cánh, Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoai: 0913.559.454

Email: dailythuetbdvietnam@gmail.com

Gọi điện thoại
0913.559.454